WIETRZENIE MAGAZYNÓW
Turystyka siłą napędową w działanich na rzecz zwalczania skutków ubustwa, tworzenia miejsc pracy....
'Turystyka siłą napędową w działanich na rzecz zwalczania skutków ubustwa, tworzenia miejsc pracy....
 
Tytuł:Turystyka siłą napędową w działanich na rzecz zwalczania skutków ubustwa, tworzenia miejsc pracy....
Autor:opr. Marzena Krukowska, Marcin Wasiucionek
Rok wydania:2003
ISBN:83-914008-6-7
Liczba stron:117
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WPSTiH
Turystyka siłą napędową w działanich na rzecz zwalczania skutków ubustwa, tworzenia miejsc pracy i harmonii społecznej - to temat zorganizowanego Światowego Dnia Turystyki w 2003 roku. Książka jest zbiorem referatów które wygłoszono podczas konferencji naukowej podczas Światowych Dni Turystyki w 2003 roku.
Cena brutto: 5.00 3.05

Kształcenie komplementarne a dydaktyka języków obcych
'Kształcenie komplementarne a dydaktyka języków obcych
 
Tytuł:Kształcenie komplementarne a dydaktyka języków obcych
Autor:red. Elżbieta Gajek, Dominika Goltz-Wasiucionek
Rok wydania:2008
ISBN:978-83-61036-64-7
Liczba stron:63
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas seminarium „Kształcenie komplementarne a dydaktyka języków obcych”, które odbyło się 10 października 2008 r. Zostało ono zorganizowane przez Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Było to spotkanie praktyków, którzy wymieniali się swoimi doświadczeniami, a zaprezentowane przez uczestników perspektywy i przeobrażenia zachodzące w różnych formach kursów zdalnych i komplementarnych pozwoliły na nowe spojrzenie na kwestię kształcenia języków za pomocą technologii informacyjnych.

 


Cena brutto: 10.00 3.00

Architektura, urbanizm, studia
'Architektura, urbanizm, studia
 
Tytuł:Architektura, urbanizm, studia
Autor:red. Lech Zimowski
Rok wydania:2005
ISBN:83-922276-3-8
Liczba stron:232
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Praca stworzona z myślą o przyszłych architektach, podzielona na dwie części zatytułowane Wykładnie i Zastosowania. Część pierwsza obejmuje między innymi następującą problematykę: wstęp do planowania architektonicznego, podstawy współczesnej metodologii urbanistyki i planowania przestrzennego, ruralistyka i budownictwo wiejskie w programach nauczania szkół wyższych, podstawy odręcznego rysunku architektonicznego. Natomiast w części drugiej znajdują się między innymi szkice na następujące tematy: mieszkania ekologicznie energooszczędne, symbioza teorii i praktyki w architekturze, projektowanie architektoniczne hoteli, techniczne wyposażenie budynków i otoczenia.


Cena brutto: 30.00 5.10

Geografia a przemiany współczesnego świata

Geografia a przemiany współczesnego świataAutor: red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski
Tytuł: Geografia a przemiany współczesnego świata
Seria: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-922276-9-4
Liczba stron: 320

 
Wspólnym wyznacznikiem zbioru rozpraw i artykułów tworzących niniejszy tom jest próba określenia miejsca i roli geografii w nauce i społeczeństwie w świetle stanu jej rozwoju i przemian współczesnego świata. Istotną kwestią jest zwłaszcza odpowiedź na trzy pytania: 1) w jaki sposób współczesna geografia rejestruje i interpretuje przemiany współczesnego świata? 2) jakie problemy należy podjąć, aby wzmocnić walory poznawcze i aplikacyjne geografii i jej...
Cena brutto: 50.00 5.00

Człowiek w badaniach geograficznych
'Człowiek w badaniach geograficznych
 
Tytuł:Człowiek w badaniach geograficznych
Autor:red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski
Rok wydania:2006
ISBN:83-922276-2-X
Liczba stron:276
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Przedstawiamy państwu drugi tom z serii Podstawowe idee i koncepcje w geografii pt. Człowiek w badaniach geograficznych. Geograficzne zainteresowania człowiekiem mają długą tradycję. W swym rozwoju myśl geograficzna odnosząca się do człowieka przechodziła przez różnorodne fazy teoretyczne i metodologiczne. Współcześnie przemiany wewnątrz naszej dyscypliny, związane z rozwojem ujęć społecznych i humanistycznych oraz postmodernistycznych, radykalnie rozszerzyły perspektywy teoretyczne i empiryczne w tym względzie, doprowadzając jednocześnie do wewnętrznej polaryzacji stanowisk. Utrudnia to wzajemne porozumie-nie geografów bezpośrednio lub pośrednio zajmujących się człowiekiem i społeczeństwem. Jednocześnie w sferze metodologii geografii człowieka istnieją rozbieżności, oddające zasadnicze różnice...
Cena brutto: 20.00 5.00

Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej
'Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej
 
Tytuł:Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej
Autor:red. Krzysztof Sikora, Dariusz Makiłła
Rok wydania:2003
ISBN:ISBN 83-914008-5-9
Liczba stron:288
Wydawnictwo:Wydawnictwo uczelniane WSG

   Prace prezentowane w niniejszym tomie nawiązują do równie aktualnych, co ważnych problemów, przed którymi stanęła Polska w związku z przystąpieniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej.
            Potrzeba dokonania przeglądu, a jednocześnie postawienia pewnych wniosków dotyczących stanu, jak też gotowości polskiej turystyki – jako dziedziny gospodarki – do przystąpienia do Unii Europejskiej, wytyczyła cele i zadania niniejszego zbioru rozpraw. W  tomie tym znalazły się prace zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków działających w strukturach administracji.


Cena brutto: 15.00 3.00

Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju
'Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju
 
Tytuł:Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju
Autor:red. Romana Przybyszewska-Gudelis, Marek Grabiszewski
Rok wydania:2002
ISBN:83-914008-2-7
Liczba stron:324
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Niniejszy Zeszyt Naukowy stanowi drugi tom w serii wydawnictwa naukowego Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa. Publikacja ta zawiera zestaw artykułów opracowanych w oparciu o referaty przygotwane na II Ogólnopolską Konferencję, zatytułowaną „Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce: fakty, intencje, potrzeby rozwojowe”, Bydgoszcz, 6-7 grudnia 2001 roku. Cele programowe konferencji obejmowały między innymi prezentację wyników badań naukowych i studiów rozwojowych, dotyczęcych stanu turystyki, diagnozę ważnych problemów dotyczących stanu i mechanizmów rozwoju tyrustyki, konfrontajcę ocen praktyków i naukowców...

Cena brutto: 10.00 3.00

Problemy turystyki XXI wieku
'Problemy turystyki XXI wieku
 
Tytuł:Problemy turystyki XXI wieku
Autor:red. Wiesław Maik, Kazimierz Marciniak
Rok wydania:2007
ISBN:ISSN 1733-8891
Liczba stron:356
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Prezentowany zbiór prac składa się z pięciu części przedstawiających odrębne dziedziny rozważań, które wiążą się ze sobą poprzez odniesienie do nowych aspektów rozwoju turystyki. Pierwsza z nich zawiera prezentację nowych idei, form i tendencji we współczesnej turystyce. Akcentuje rolę nowych technologii w rozwoju współczesnej turystyki oraz czynnika ludzkiego wpływającego na różnicowanie się form i procesów turystycznych. Część druga rozpatruje nowe zjawiska i formy przejawiające się we współczesnym ruchu turystycznym. Rozważania te wskazują na istotną rolę czynnika kulturowego oraz konieczność zachowania równowagi w systemie człowiek – środowisko. Część trzecia dotyczy roli polityki turystycznej w kształtowaniu produktu i wizerunku turystycznego....
Cena brutto: 35.00 5.25

Informatyka, edukacja, gospodarka, turystyka
'Informatyka, edukacja, gospodarka, turystyka
 
Tytuł:Informatyka, edukacja, gospodarka, turystyka
Autor:red. Aleksandra Mreła, Piotr Szymański
Rok wydania:2007
ISBN:ISSN 1733-8891
Liczba stron:180
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

 Zeszyty Naukowe WSG, t. 5
Na początku XXI wieku informatyka, a właściwie teleinformatyka, wkracza coraz bardziej w codzienne życie ludzi. Jednym z bardzo interesujących zastosowań systemów teleinformatycznch jest e-edukacja. U podłoża idei leży kontakt ucznia z mistrzem. Autorzy publikacji zawartych w tym tomie dzielą się swoimi przemyśleniami na temat zdalnego nauczania oraz swoim doświadczeniami zdobytymi przy tworzeniu, organizacji kursów i szkoleń, a nawet studiów podyplomowych. Większość doświadczeń została zdobyta podczas zajęć ze studentami polskimi, ale przedstawiono...

Cena brutto: 35.00 5.25

Jakość usług i towarów w obrocie
'Jakość usług i towarów w obrocie
 
Tytuł:Jakość usług i towarów w obrocie
Autor:red. Piotr Palich
Rok wydania:2006
ISBN:ISSN 1733-8891
Liczba stron:200
Wydawnictwo:

 

Zbiór prac zawarty w tym opracowaniu został podzielony na dwie części prezentujące oddzielne zagadnienia dotyczące kształtowania jakości towarów i usług w poszczególnych etapach procesu ich powstawania. W pierwszej części zatytułowanej „Monitoring, ocena i zarządzanie finansami w kształtowaniu jakości usług” prezentowane są prace poruszające problemy związane z oczekiwaniami klientów w sferze jakości usług, z wpływem personelu i kadry na kulturę jakości świadczonych usług. Natomiast w części drugiej, zatytułowanej „Ekonomiczne aspekty i ocena jakości...

Cena brutto: 20.00 3.00

Teoria i praktyka w turystyce
'Teoria i praktyka w turystyce
 
Tytuł:Teoria i praktyka w turystyce
Autor:red. Wiesław Maik, Kazimierz Marciniak, Piotr Palich
Rok wydania:2005
ISBN:ISSN 1733-8891
Liczba stron:384
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Rosnąca rola turystyki we współczesnym świecie i związany z tym rozwój badań naukowych poświęconych temu zjawisku rodzi potrzebę dyskusji na temat związków nauki z praktyką w tej dziedzinie. Prace zawarte w tomie wnoszą do tej debaty nowe elementy, inspirujące dalsze studia i refleksje. Prezentowany Czytelnikowi zbiór prac podzielony jest na trzy części  przedstawiające odrębne zagadnienia. Pierwsza z nich zawiera rozważania teoretyczno-metodologiczne. Część druga składa się z prac poruszających problematykę rozwoju i funkcji turystyki. Część trzecia przedstawia problematykę edukacji turystycznej.


Cena brutto: 35.00 3.15

Systemy i technologie informatyczne w gospodarce turystycz
'Systemy i technologie informatyczne w gospodarce turystycz
 
Tytuł:Systemy i technologie informatyczne w gospodarce turystycznej
Autor:red. Aleksandra Mreła, Piotr Kotlarz
Rok wydania:2004
ISBN:ISSN 1733-8891
Liczba stron:140
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

 

W dobie powszechnej informatyzacji oraz rozwoju usług telekomunikacyjnych nie sposób wymienić choćby jednej gałęzi przemysłu czy gospodarki, w której proces informatyzacji jeszcze by się nie rozpoczął. Od tego trendu nie odbiega również gospodarka turystyczna. Obecnie na świecie toczona jest rywalizacja kilku systemów informatycznych dedykowanych branży turystycznej i hotelarskiej. Niezwykle ważnym zjawiskiem jest również coraz większe zainteresowanie naukowców zagadnieniami związanymi z informatyzacją tej branży. Niniejszy tom Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy serii Informatyka stosowana prezentuje publikacje związane z szeroko pojętymi systemami informatycznymi w turystyce.
Cena brutto: 12.00 3.00

Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokal
'Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokal
 
Tytuł:Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokal
Autor: red. Wiesław Maik, Kazimierz Marciniak, Krzysztof Sikora
Rok wydania:2004
ISBN:ISSN 1733-8891
Liczba stron:432
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Dynamiczny rozwój turystyki i jej wzrastające znaczenie w gospodarce i życiu człowieka rodzą potrzebę pogłębienia związków nauki z praktyką w tym zakresie. Nauki o turystyce powinny dostarczać pogłębionej refleksji na tematy istoty i form tego zjawiska we współczesnym świecie oraz społeczno-ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań rozwoju turystyki w różnych układach terytorialnych w skali globalnej, kontynentów, krajów, regionów czy też miejscowości. Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy tom Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki serii „Turystyka i rekreacja”.
Cena brutto: 30.00 5.10

Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze
'Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze
 
Tytuł:Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze
Autor:red. Kazimierz Ciżkowicz, Marzena Sobczak
Rok wydania:2007
ISBN:978-83-61036-04-3
Liczba stron:256
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Czas wolny jest nierozłączny z człowiekiem, który niekiedy znudzony szuka zabaw, gier i rozmaitych, niekoniecznie praktycznych, lecz absorbujących umysł zajęć. Owo ssanie, głód „brakującego czasu wolnego” z lekka niepokoi. Nie dlatego, że socjolog niezadowoleniem społecznym nie powinien się zajmować.... Ten niepokój  przekłada się jednak na rynek pracy i na statystyki, na nowe miejsca pracy – a to już obszar zainteresowań wielu dziedzin nauki. Pole do prac badawczych w tym zakresie jest ogromne, a naszą publikację (książkę) traktujemy jako próbę wypełnienia części tego pola.

 

dr Marzena Sobczak, doc. WSG
dr Kazimierz Ciżkowicz, prof. WSG

 

 


Cena brutto: 35.00 5.25

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
'Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 
Tytuł:Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
Autor:Jerzy Kozłowski
Rok wydania:2003
ISBN:83-914008-4-0
Liczba stron:272
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
...
Cena brutto: 20.00 3.00

Zarys technologii żywności i towaroznawstwa
'Zarys technologii żywności i towaroznawstwa
 
Tytuł:Zarys technologii żywności i towaroznawstwa
Autor:Piotr Palich, Aneta Ocieczek
Rok wydania:2004
ISBN:83-914008-8-3
Liczba stron:224
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Podręcznik zapoznaje studentów z podstawami towaroznawstwa, technologii i przechowalnictwa żywności zgodnie z programem nauczania na studiach wyższych. Mogą z niego korzystać studenci różnych specjalności, np. handlu, hotelarstwa, gastronomii. Może również stanowić uzupełnienie wiedzy do przedmiotów: towaroznawstwo spożywcze, podstawy technologii żywności, przechowalnictwo żywności, żywienie człowieka, technologia gastronomiczna.
Zarys technologii żywności i towaroznawstwa jest interesującym i zwartym opracowaniem dydaktycznym dla studentów kształcących się głównie...

Cena brutto: 20.00 3.00

Podstawowe koncepcje i metody zarządzania
'Podstawowe koncepcje i metody zarządzania
 
Tytuł:Podstawowe koncepcje i metody zarządzania
Autor:Jerzy Bogdanienko
Rok wydania:2006
ISBN:83-922276-4-6
Liczba stron:136
Wydawnictwo:

Niniejsze opracowanie jest pomyślane jako materiał wprowadzający do nauki zarządzania na studiach wyższych, przeznaczony dla studentów z innych kierunków niż zarządzanie i marketing. To ograniczenie jest spowodowane tym, że w publikacji zawarte zostały wyłącznie najważniejsze, najbardziej podstawowe pojęcia i koncepcje z tej dyscypliny wiedzy. Jednocześnie, pnieważ w wyniku doświadczeń egzaminacyjnych stwierdzono, że studenci, którzy nie specjalizują się w tej dziedzinie, mają trudności z przyswojeniem dość prostego wprawdzie, ale bardzo szerokiego zakresu rozważań ujętych w ramach poszczególnych szkół i nurtów myślenia, wykazujących często jedynie subtelne róznice wymagające wnikliwej analizy, w prezentowanej pracy przedstawiono te poglądy jedynie w sposób ogólny,...

Cena brutto: 25.00 3.00

Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich
'Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich
 
Tytuł:Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich
Autor:Stefan Iwicki
Rok wydania:2006
ISBN:83-9222276-6-2
Liczba stron:128
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Prezentowana książka nie ma charakteru podręcznika ukierunkowanego na jeden przedmiot wykładowy. Obejmuje wiele zagadnień dotyczących ochrony i kształtowania zasobów środowiskowych, uwarunkowań ekonomicznych i przestrzennych rozwoju turystyki oraz, co jest zdaniem autora szczególnie ważne, bezkonfliktowej koegzystencji wielu funkcji na wspólnie użytkowanych obszarach. Tylko zgodne współdziałanie może stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, a w tym również do rozwoju zagospodarowania turystycznego.
W książce przedstawione zostały również...

Cena brutto: 25.00 3.00