HUMANISTYKA - SPOŁECZEŃSTWO
KRAJOBRAZ SPOŁECZNO-KULTUROWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI
'KRAJOBRAZ SPOŁECZNO-KULTUROWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI
 
NOWOŚĆ
PROMOCJA
Tytuł:KRAJOBRAZ SPOŁECZNO-KULTUROWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA TLE INNYCH REGIONÓW POLSKI
Autor:pod red. Z. Sawaniewskiej-Mochowej i W. Mocha
Rok wydania:2012
ISBN:978-83-61036-94-4
Liczba stron:174
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Zmiany, jakie się dokonały w krajobrazie społeczno-kulturowym województwa kujawsko-pomorskiego w ostatnich kilkudziesięciu latach, a zwłaszcza od momentu transformacji ustrojowej w roku 1989, nie spotkały się dotąd z refleksja badawczą w wystarczającym zakresie. Ta publikacją autorzy pragną choć częściowo zapełnić powstałą lukę, opisując przemiany i dokonania w życiu społecznym tego regionu oraz nowe wzory i normy, jakie pojawiły się w sferze zachowań kulturowych jego mieszkańców. Interdyscyplinarne podejście, prezentowane w tej książce, umożliwia przyjrzenie się wszelkim zjawiskom z punktu widzenia takich dyscyplin naukowych jak socjologia, geografia kultury, historia, filozofia (etyka), literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, medioznawstwo czy językoznawstwo. Praca zawiera artykuły ujmujące poszczególne fenomeny społeczno-kulturowe zarówno w aspekcie diachronicznym, jak i synchronicznym....
Cena brutto: 32.00

HETEROGLOSSIA
'HETEROGLOSSIA
 
Tytuł:HETEROGLOSSIA
Autor:pod red. Piotr Cap
Rok wydania:2011
ISBN:2084-1302
Liczba stron:173
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Współczesna pedagogika nie może ograniczyć się wyłącznie do refleksji natury teoretycznej i ogólnej. Pedagogika jest bowiem tą dziedziną nauki, która łączy namysł teoretyczny z żywą działalnością praktyczną. W tym właśnie nurcie mieszczą się wypowiedzi autorów poszczególnych fragmentów przedkładanej Czytelnikowi książki.  
Cena brutto: 35.00

Hip Hop – kultura miasta
'Hip Hop – kultura miasta
 
Tytuł:Hip Hop – kultura miasta
Autor:Włodzimierz Moch
Rok wydania:2008
ISBN:978-83-61036-28-9
Liczba stron:420
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Jedną z większych wad polskiej humanistyki jest to, że nie zawsze nadąża za bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi. Rzadko ukazują się monografie zjawisk, które dopiero co zaistniały, a – mimo to
– intersują dużą część społeczeństwa. Stąd podziw dla Włodzimierza Mocha, który odważył się przebadać hip hop. Co więcej – wbrew wielu ortodoksom – zaliczył ten gatunek muzyczny do kultury miasta. Autor zebrał i przetworzył ogromny materiał. Wartość publikacji podnosi słowniczek
Cena brutto: 45.00 20.25

Ciało - edukacja - umysł
'Ciało - edukacja - umysł
 
Tytuł:Ciało – edukacja – umysł
Autor:red. Piotr Błajet
Rok wydania:2010
ISBN:978-83-61036-45-6
Liczba stron:295
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Książka nieprzypadkowo ma tytuł triadowy. Nieprzypadkowo też centralnym punktem, można by rzec, „negocjacyjnym”, jest w niej edukacja. To próba przyglądnięcia się relacjom pomiędzy tym, co w człowieku naturalne, a tym, nad czym może zapanować umysł poddany procesowi edukacji. Prezentowany Czytelnikom tom niczego nie rozstrzyga, a tym bardziej nie rozwiązuje i nie załatwia. Natomiast znakomicie inspiruje i kieruje ku nowym obszarom, ku integralności nauki w kierunku Ciekawego Dobra. Dobra niekiedy odmiennego od definiowanego przez filozofów, a zwłaszcza pedagogów, ale wartego zainteresowania, a w każdym razie zastanowienia.

Cena brutto: 25.00 15.00

Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji
'Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji
 
Tytuł:Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji
Autor:red. Grażyna Żurkowska, Seweryn Blandzi
Rok wydania:2009
ISBN:978-83-61036-41-8
Liczba stron:462
Wydawnictwo:Wydawnictwo Rolewski &Wydawnictwo Uczelniane WSG & Wydawnictwo IFiS PAN

Księga, którą oddajemy w Państwa ręce, stanowi zbiór tekstów dedykowanych Profesor Alinie Motyckiej. Problematyka tego zbiorku jest rozległa i wielopoziomowa. Z jednej strony otwiera ją próba zrozumienia, a czasem nawet rozwinięcia rozmaitych wątków sformułowanej przez Profesor Motycką nowej filozofii nauki, z drugiej zaś, trud skonfrontowania tej oryginalnej propozycji z alternatywnymi lub odmiennymi punktami widzenia. Praca ta podejmuje wiele fundamentalnych kwestii z zakresu filozofii nauki, w tym tak ważną dzisiaj sprawę, jaką jest relacja nauki do rzeczywistości i co za tym idzie, stosunek filozofii do rozmaitych praktyk uczonych. Wiele miejsca zajmują w niej również zagadnienia o charakterze ogólniejszym. A więc na...

Cena brutto: 50.00 25.00

Autorytety w życiu społecznym
'Autorytety w życiu społecznym
 
Tytuł:Autorytety w życiu społecznym
Autor:red. Stanisław Kowalik
Rok wydania:2008
ISBN:978-83-61036-36-4
Liczba stron:262
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Po okresie fascynacji autorytetami, docenieniu ich roli w życiu społecznym i w kształtowaniu osobowości pojedynczych osób, pojawił się okres krytycznego zwątpienia a potem odrzucenia wcześniejszych poglądów na ten temat. Autorzy kolejnych tekstów zamieszczonych w tym tomie stoją na stanowisku, że autorytety nadal są ważnymi regulatorami życia społecznego i w związku z tym pojęcie to powinno ponownie pojawić się w kręgu zainteresowania...
Cena brutto: 35.00 25.20

Don Juan w przemianach kultury
'Don Juan w przemianach kultury
 
Tytuł:Don Juan w przemianach kultury
Autor:red. Lidia Wiśniewska
Rok wydania:2008
ISBN:978-83-61036-52-4
Liczba stron:144
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

    
Książka stanowi twórczą, merytorycznie wnikliwą i inspirującą dla kulturoznawcy, literaturoznawcy czy filozofa propozycję porównawczej rekonstrukcji tematu Don Juana na osi diachronii i synchronii. Autorzy tomu nakreślili ramę problemową tematu, przywołali zróżnicowane historyczne egzemplifikacje artystyczne i interteksty społeczne, filozoficzne, religijne, dążąc (co widać także w dołączonym do książki zapisie dyskusji) do postawienia ważnych pytań z zakresu współczesnej antropologii kultury na tle jej przemian – począwszy od źródeł determinujących powstanie mitu Don Juana.


Cena brutto: 40.00 20.00

Dylematy współczesnego liberalizmu
'Dylematy współczesnego liberalizmu
 
Tytuł:Dylematy współczesnego liberalizmu
Autor:red. Piotr Kryczka, Ryszard Maciołek
Rok wydania:2008
ISBN:978-83-61036-40-1
Liczba stron:326
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Liberalizm, zarówno jako „sposób myślenia”, jak i doktryna czy orientacja społeczna, polityczna, ekonomiczna, zdążył obrosnąć wieloma ocenami i konotacjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, obecnymi w przeszłości i współcześnie nie tylko wśród specjalistów, ale także w języku potocznym, nierzadko kontrowersyjnymi i wzajemnie wykluczającymi się. Dla jednych określenie „liberał” stanowi wyróżnienie ze względu na konotacje z wolnością, tolerancją, racjonalnością, pojmowaniem świata bez uprzedzeń. Dla innych jest ono niemal...

Cena brutto: 45.00 25.20

Szkice o wychowaniu agonistycznym
'Szkice o wychowaniu agonistycznym
 
Tytuł:Szkice o wychowaniu agonistycznym
Autor:Piotr Błajet
Rok wydania:2008
ISBN:978-83-61036-32-6
Liczba stron:160
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG
Odwaga poznawcza Piotra Błajeta polega na podjęciu problemu wręcz „wyzerowanego”, wypartego, dlatego jego książka może będzie uznawana za powrót do natywizmu pedagogicznego i skrajnego konserwatyzmu. A jednak jest to faktycznie śmiała i nowatorska próba postawienia i twórczego podjęcia problemu pedagogicznie i wychowawczo bardzo doniosłego. To, że trzeba sobie poradzić jakoś z różnicą płci i seksualnością jest dziś oczywiste (choć sobie z tym pedagogicznie i wychowawczo nie radzimy). Ale zupełnie poza wyobraźnią pedagogiczną pozostaje problem tego, jak sobie radzić pedagogicznie i wychowawczo z instynktem popychającym nas do waleczności i podnoszenia własnej mocy....
Cena brutto: 27.00 10.80

Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla
'Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla
 
Tytuł:Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla
Autor:Dariusz Łukasiewicz
Rok wydania:2008
ISBN:978-83-61036-24-1
Liczba stron:220
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG & Wydawnictwo Rolewski
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że pojęcie sądu należy do podstawowych pojęć teorii poznania. Sąd prawdziwy jest bowiem poznaniem. Dla samego Edmunda Husserla wprawdzie nie tylko sąd jest poznaniem, ponieważ każda prezentująca przedmiot naoczność jest poznaniem, w tym także naoczne przedstawienie przedmiotu, ale wiedza i nauka, do której warto dążyć, jest wiedzą zawartą w sądach i ich systemie; tak wszelako rozumie naturę nauki Husserl, choćby w Badaniach logicznych. Choć sąd nie jest dla Husserla jedynie wiązką przedstawień, to jednak bez przedstawień nie ma sądu; dlatego w prezentowanych w niniejszym tomie rozważaniach są także odniesienia do przedstawień jako niezbędnych składników sądów.
Cena brutto: 25.00 10.50

Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie
'Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie
 
Tytuł:Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie
Autor:red. Lech Zieliński, Marek Chamot
Rok wydania:2007
ISBN:978-83-922276-5-6
Liczba stron:508
Wydawnictwo:Wydawnictwo Uczelniane WSG

Wiele tekstów zamieszczonych w zbiorze studiów ma charakter nowatorski, z jednej strony ze względu na tematykę wcześniej niepodejmowaną, z drugiej – po raz pierwszy prezentowaną na gruncie polskim. W tym miejscu należy wymienić studia nad kolektywną tożsamością polskich parlamentarzystów oraz relacje Greków z ich sąsiadami. Dodatkowym walorem jest wieloaspektowość i interdyscyplinarność publikowanych tekstów, co jest częstym, choć rzadko realizowanym w praktyce postulatem. Aktualność zaprezentowanej problematyki skłania redaktorów książki do polecenia jej nie tylko środowisku naukowemu, ale także dziennikarzom,...

Cena brutto: 60.00 21.00